Με την υπ’αρ.2219/13-4-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση ” SOFON MANAGEMENT A.E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ”  , επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  31-3-2023  στην παραπάνω επιχείρηση επί της οδού  Απ.Παύλου 25  στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν “πίτες ” ( στο πιάτο “λουκάνικο πράσου “) δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη “κατεψυγμένο” ,  κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ.3Β της Υ.Α. 91354/2017.