Με την υπ’ αρ.2109/25-4-2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην  επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ “ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΕΠΕ” KAΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,  που βρίσκεται  στην Αθήνα επί της οδού Αδριανού 37 & Νίσου 1, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 14-4-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο του καταστήματος για το γλυκό «πορτοκαλόπιτα» δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» κατά  παράβαση του άρθρου 71 παρ.3Β της προαναφερόμενης  Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.