Με την υπ. αρ. 5432/12-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στο αναψυκτήριο καφετέρια «MACKA HANS-“ΓΛΥΚΙΑ ΓΩΝΙΑ”» επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 89 στην Αθήνα επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 03-11-2021 στην ανωτέρω επιχείρηση,  διαπίστωσαν ότι για το προϊόν Chicken Club Sandwitch  δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο και προμαγειρευμένο» όσον αφορά στο κοτόπουλο, ενώ βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος το κοτόπουλο που χρησιμοποιείτο για το ανωτέρω club sandwitch (φιλετάκια κοτόπουλου έτοιμα ψημένα «Τσαουσίδης»), κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3 Β & Γ της Υ.Α.91354/2017.