Με την υπ. αρ.  6258/24-12-2021  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στο εστιατόριο-μπαρ “ΑΦΟΙ ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΕ.” που βρίσκεται επί της οδού Σκουλενίου 1  στην Αθήνα, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 14-12-2021 στην ανωτέρω επιχείρηση ,  διαπίστωσαν ότι δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο όσον αφορά στο προϊόν «Γαριδάκια Ποπκορν»,  κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3 Β της Υ.Α.91354/2017.