Με την υπ. αρ.  2096/29-04-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α  του  άρθρου 71  της  Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με το άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013) στο εστιατόριο-ψητοπωλείο  με την επωνυμία «BABEL ΚΕΜΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» που βρίσκεται στην Ηλιούπολη, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 93,  επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε  στις 20/04/22 από υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης,  διαπιστώθηκε   ότι στον τιμοκατάλογο  δεν αναγραφόταν ότι ο γύρος χοιρινός ήταν κατεψυγμένος, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3Β  της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» ”