Με την υπ’αρ.2455/21-4-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.” σε  συνδυασμό με το άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση ” BAKERY CC ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΚΑΦΕ”, επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  7-4-2023  στην παραπάνω επιχείρηση επί της οδού  3ης Σεπτεμβρίου 4 στην Ομόνοια, στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν γλυκό “brownies”  δεν υπήρχε η ένδειξη “κατεψυγμένο” στην πινακίδα πώλησης του προϊόντος,  κατά παράβαση του άρθρου 2  παρ.1Δ της Υ.Α. 91354/2017.