Με την υπ’αρ.2458/21-4-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση ” MUSATI MON. IKE  YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ “, επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις  12-4-2023  στην παραπάνω επιχείρηση επί της οδού Αριστογείτονος 3 στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για το πιάτο ” Τεμπούρο Γαρίδες”  δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο ότι οι γαρίδες ήταν κατεψυγμένες ,  κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ.3Β της Υ.Α. 91354/2017.