Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 439/15-05-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΙΤΑΚΙΑ στην οδό Εφέδρων Αξιωματικών 3, Κάντζα-Παλλήνη σύμφωνα με τo άρθρο 71§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για τα είδη:

  1. γύρος χοιρινός και
  2. κεμπάπ

κατά παράβαση άρθρου 71, παρ. 3 περ. Β της ως άνω Υ.Α.