Με την υπ’ αρ.2475/17-5 -2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 5Γα του  άρθρου 29 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. 35952/13-4-23 (ΦΕΚ/Β/2542/18-4-2023) και όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση  «ΚΕΡΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» (Ζήνωνος 6-8, Αθήνα) επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 8-5-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση στην Αθήνα  επί της οδού Ζήνωνος 6-8 διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΜΗΛΑ», που διετίθεντο προς πώληση, δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης ο αριθμός παρτίδας παραγωγής,  κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ.4 της προαναφερόμενης  Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.