[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 432/21-01-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 4.200 € (τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΛ. ΚΙΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.», με έδρα στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Κ2-06Α, Νο 24, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 16/12/2014 σε κρεοπωλείο της περιοχής αρμοδιότητας μας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν επισήμανση και κανόνες διακίνησης κρέατος, και συγκεκριμένα των άρθρων 23§3,  101§2, και 19§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-7-2014), οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 23§4, 101§6β και 19§7α της ιδίας Υπ. Απόφασης .