[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3163/14-06-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση LILA AGOVA – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Περγάμου 44 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-06-2024, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν: LOTTO CHIPS CHEESE, 100gr, με  BC 5204193874287, το οποίο πωλείται εντός του καταστήματος, δεν αναγράφονται τα χαρακτηριστικά/συστατικά του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα κατά παράβαση των άρθρων 4, 7 και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α παρ. 3 και 4  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13-04-2023 (ΦΕΚ 2542/Β΄/18-04-2023).