Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 168 / 29.02.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη συνολικό πρόστιμο  τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 € ) , για παράβαση του άρθρου 114 παρ . 1 και 2της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 106242 / 2022 (ΦΕΚ 5702/Β΄/2022) και ισχύει ,το ύψος του οποίου  καθορίζεται από το άρθρο 114  παρ. 7 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης , στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία  «ΦΡΑΓΓΗΣ Α.Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε..»  στο υποκατάστημα που βρίσκεται  στην 25η Μαρτίου στo Βαρνάβα Αττικής, με  Α.Φ.Μ. 800438534  και Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , διότι κατά τον έλεγχο  που έγινε την 19 / 02 / 2024 στο ανωτέρω πρατήριο διαπιστώθηκε ότι  για τα καύσιμα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης , δεν είχε γνωστοποιήσει στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης ως όφειλε , τις τιμές λιανικής πώλησης των ανωτέρω αναφερομένων καυσίμων   παράβαση που επισύρει διοικητικό  πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).