ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2397/03-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΟΕ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, επί της Ηλ. Ηλιού 76 – Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 30/09/2014, διαπιστώθηκε ότι ο άρτος που διατίθετο από την επιχείρηση δεν ζυγίζονταν παρουσία του καταναλωτή, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.