Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 829/13-09-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με δ.τ. ΣΥΜΠΟΣΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 76§10 της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του ιδίου άρθρου, διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει θεωρημένα φύλλα διαμαρτυρίας σε εμφανές για τους πελάτες σημείο.