Με την υπ’αρ. 3041/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5 του Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/8-8-13) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.8.1 περίπτωση ii της υπ.αρ.ΥΑ Δ19/Φ11/οικ.13098/1156//2010 (ΦΕΚ 1039 Β’) στο πρατήριο υγρών καυσίμων «Θ.ΜΠΑΡΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ-Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 161 ΓΛΥΦΑΔΑ», επειδή , μετά από δειγματοληψία που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 25/10/11 στο προιόν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στο ανωτέρω πρατήριο, βρέθηκε ότι το ληφθέν δείγμα ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ και , λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης , εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο (μη ασφαλές προιόν που είναι δυνατόν να προκαλέσει άμεσα ή εν δυνάμει βλάβες σε πρόσωπα).