Με την υπ’αρ.5376/10-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.000 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5 του Ν.4177/2013(ΦΕΚ 173/8-8-13) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.8.1 περίπτωση ii της υπ.αρ.ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/07-07-2010 (ΦΕΚ 1039 Β΄) στο πρατήριο υγρών καυσίμων «Κ.ΣΕΙΜΕΝΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο “ CITY OIL” Πρατήριο Υγρών Καυσίμων       επειδή, μετά από δειγματοληψία που έκαναν στις 02-04-13 αρμόδιοι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο παραπάνω πρατήριο υγρών καυσίμων και στο προϊόν :

« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ » βρέθηκε ότι το ληφθέν δείγμα ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ και , λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης , εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο (μη ασφαλές προιόν που είναι δυνατόν να προκαλέσει άμεσα ή εν δυνάμει βλάβες σε πρόσωπα).