Με την υπ’ αριθμ. 894/20-1-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» Λεωφόρος Ηρακλείου 453 Ηράκλειο Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 10 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» επειδή, μετά από δειγματοληψία στο προϊόν ξύλινα πέλλετς GOLDEN NUGGETS που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/013/2613/5-12-13/11-12-13 έκθεση εξέτασης δείγματος της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του ΓΧΚ, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προϊόν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση διότι η πλαστική συσκευασία δεν φέρει στην ελληνική γλώσσα τις ενδείξεις που απαιτούνται για τα καύσιμα στερεής βιομάζας κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».