Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1085 / 16.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (  5.000  € )  για παράβαση του  άρθρου 102 παρ . 1  της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και  ισχύει,  για μη παράδοση δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος στην ελεγκτική Αρχή που διενήργησε δειγματοληψία στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8Α   με Α.Φ.Μ. 999644611 και  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο αντιστοιχούσε στο δείγμα του καυσίμου που σχηματίσθηκε  κατά τη διενέργεια της δειγματοληψίας από την ελεγκτική Αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται  από το άρθρο 102 παρ. 5 της ως άνω αναφερομένης  Υπουργικής Απόφασης.

Και συγκεκριμένα διότι κατά  τη διάρκεια και ολοκλήρωση της δειγματοληψίας  που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις  18/09/2023, στο  υποκατάστημά της ( ΚΑΛΥΨΩ  83) που βρίσκεται στα Γλυκά Νερά  Αττικής στη Λεωφόρο Λαυρίου 190 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 851 / 15.09.2023 και α.α. 127  εντολή ελέγχου , από μία δεξαμενή του που αφορούσε το καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων το οποίο είχε παραληφθεί από το πρατήριο σύμφωνα με το τελευταίο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής της προμηθεύτριας εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΣΕΙΡΑ  Κ, ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 0083342 / 07.09.2023 και είχε παραδοθεί  με το υπ’ αριθμ. ΖΜΚ 5454 βυτιοφόρο όχημα, με σκοπό την αποστολή του στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω  έλεγχο ως  προς την κανονικότητα των στοιχείων του, δεν παραδόθηκε από τον διαχειριστή του  πρατηρίου το αντίστοιχο δείγμα καυσίμου του βυτιοφόρου οχήματος.