Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 919 / 13.10.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  συνολικό πρόστιμο  δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (  15.000  € )  για παράβαση του  άρθρου 102 παρ . 1 της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , για μη παράδοση δειγμάτων στην ελεγκτική Αρχή που διενήργησε δειγματοληψία στην εταιρεία πρατήριο υγρών  καυσίμων  με  την επωνυμία  « Π. & Α ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. »  που βρίσκεται στα Καλύβια  Αττικής στο 34ο χλμ.  Ε.Ο. Αθηνών – Λαυρίου ,  με Α.Φ.Μ. 998797304  και  Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ   τα οποία αντιστοιχούσαν στα τρία (3) δείγματα καυσίμων που σχηματίσθηκαν κατά τη διενέργεια της δειγματοληψίας από την ελεγκτική Αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται ( 5.000 € ανά δείγμα καυσίμου  , δηλαδή 3 Χ 5.000 € =  15.000 € )  από το άρθρο 102 παρ. 5 της ως άνω αναφερομένης  Υπουργικής Απόφασης.

Και συγκεκριμένα διότι κατά  τη διάρκεια και ολοκλήρωση της δειγματοληψίας  που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 11/07/2023 , στο ανωτέρω αναφερόμενο πρατήριο από τις δεξαμενές του που αφορούσαν τρία (3) δείγματα καυσίμων , βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων , βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης τα οποία είχαν παραληφθεί από το πρατήριο σύμφωνα με το τελευταίο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής της προμηθεύτριας εταιρείας CORAL A.E. ΔΑ – ΤΠ 14 0674991/ 10.07.2023 και είχαν παραδοθεί με το υπ’ αριθμ. ΕΚΒ 5230 / Ρ49263 βυτιοφόρο όχημα , με σκοπό την αποστολή τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω έλεγχο ως προς την κανονικότητα των στοιχείων τους δεν παραδόθηκαν από τον πρατηριούχο τα αντίστοιχα τρία (3) δείγματα καυσίμων του βυτιοφόρου οχήματος εκάστης παραλαβής καυσίμου .