Με την υπ’ αριθμ. EM-300/12-05-2022 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) στην επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε σύμφωνα με το άρθρο 1§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 & 2 αυτής, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε και από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι για τα προϊόντα:

  1. «Κάθισμα αυτοκινήτου τύπου Booster Η6» με BC 4055334434843
  2. «Μπύρα Άλφα 0,33L» με BC 5201261031030

δεν υπήρχαν πινακίδες πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.