Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/3110-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) στο υποκατάστημα της επιχείρησης PUBLIC RETAIL A.E. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ’’, που βρίσκεται επί της οδού Λ. Μαραθώνος 149, στο Γέρακα, σύμφωνα με το άρθρο 2Ε§1 της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30.8.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2542/Β’/18.04.23) διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για τα είδη:

1. «Στυλό PILOT FRIXION 0,74M»

2. «Στικάκι San Disc Vetra Fit usb 3.1 64Gb»

δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις κατά παράβαση του άρθρου 2Α.