Με την με αρ. πρωτ.167694/08-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000€), στην επιχείρηση «ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με έδρα επί της οδού Κωστή Παλαμά 70 στο Καματερό, για παραβάσεις:

Α) του άρθρου 7 του Ν.4177/2013 και των άρθρων  1παρ1, 2Α παρ2, 2Γπαρ1 της Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για μη ύπαρξη πινακίδας πώλησης με την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τιμή πώλησης του μη συσκευασμένου προϊόντος «ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ», οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστο την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης και την ονομασία του προϊόντος και τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Ε παρ1 της παραπάνω Υπ. Απόφασης με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και

Β) του άρθρου 26παρ4 της Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για μη ύπαρξη των υποχρεωτικών ενδείξεων στο προσυσκευασμένο προϊόν αρτοποιίας «ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ» και τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ8Γα της ίδιας Υπ.Απόφασης με πρόστιμο ύψους χιλίων (1000,00) ευρώ ανά προϊόν.