Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135/13-02-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση ‘’ΜΕΣΟΓΕΙΑ’’ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ σύμφωνα με το άρθρο 2Ε§1 της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2542/Β’/18.04.23), για παράβαση του άρθρου 2B, διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το είδος «τσουρεκάκι γεμιστό με σοκολάτα» δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.