Με την αρ. πρωτ. 2899/24 – 04/06/2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΞΥΔΕΡΗΣ» – ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, Αρμοδίου 15 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας 24/05/2024, διαπιστώθηκε ότι η ζυγιστική μηχανή ήταν σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής/καταναλωτής δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την ζύγιση και να έχει οπτική επαφή με την  ένδειξη του βάρους και της τιμής, κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ.9 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ποσό του προστίμου ορίστηκε στο διπλάσιο, ήτοι στα 2.000€ βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση εντός τριετίας (29/09/2022 και 24/05/2024).