Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 3514/09-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1500€ στην επιχείρηση «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ », επί της οδού Μετσόβου 15 στην   Αθήνα, ΑΦΜ: 094419265,  ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μαςστις 13/05/2024, διαπιστώθηκε μη χρήση   αποδοχής καρτών και μέσω πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές και συγκεκριμένα για την επανέκδοση της ATHENA CARD, κόστους δύο (2) ευρώ στα εκδοτήρια των σταθμών κατά παράβαση του άρθρου 65§1 του Ν. 4446/16 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/22-12-2016) ως ισχύει και των άρθρων 1§1 και 8§2 της ΚΥΑ 119899/18.12.2023 (ΦΕΚ 7115/τ. Β΄/18.12.23),  ως ισχύει.