Με την υπ’αρ.4690/16-8-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ  (1.500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου  4   της  υπ’αρ.  45231/17 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄ 240)» (ΦΕΚ 1445/Β/ 27-04-2017), όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει, στην επιχείρηση «SOPIO PKHAKADZE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  (Βηλαρά 3, Αθήνα) επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  31-7-2023 στην παραπάνω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε σε λειτουργία μηχάνημα POS  για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) και του άρθρου 1 παρ.1  της προαναφερόμενης υπ’αρ. 45231/17  Κ.Υ.Α., όπως ισχύει.