ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με τηναρ. πρ. 268/30-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο Δεκαεπτά Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Τεσσάρων Ευρώ και Δεκαέξι Λεπτών (17.664,16 €), για παράβαση του άρθρου 20 §5 του Ν.4177/13 στην επιχείρηση «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.» – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με έδρα στην οδό ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10 στον ΠΕΙΡΑΙΑ, διότι παρέδωσε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αθήνα αμόλυβδη βενζίνη 100 RON ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΗ με αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ποσοστό 4,3%.