Με την με αρ. πρωτ. 575893/12-05-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00) στην επιχείρηση ΣΑΡΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, με έδρα στην οδό Γρ. Λαμπράκη 562-564, στο Κερατσίνι, για ένα παραστατικό διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης με αριθμό 3878/05-01-2023, επί του οποίου δεν αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Αρθρ. 105§1 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), και συγκεκριμένα το ύψος του πετρελαίου θέρμανσης εντός της δεξαμενής.