Με την με αρ. πρωτ. 384164/05-05-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00) στην επιχείρηση στην επιχείρηση του «ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με έδρα στην οδό Λακωνίας 25, στο Χαϊδάρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 08/04/2022 διαπιστώθηκε η παράλειψη αναγραφής της ένδειξης «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» στην πινακιδα πώλησης σε ένα είδος, κατά παράβαση του Αρθρ. 2§1Δ, της Υπ. Απόφασης 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17).