Με την αρ. πρωτ.  1342/3-3-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον  ΠΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ  οδηγό ΤΑΞΙ με ΑΦΜ:076247615,  διότι βρέθηκε να έχει επέμβει σκόπιμα μπλοκάροντας την ταμειακή μηχανή με ειδικό συνδυασμό πλήκτρων ταξιμέτρου με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις παρόλο που το ταξίμετρο ήταν κανονικά σε λειτουργία , επεμβαίνοντας σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο στην λειτουργία ταξιμέτρου ταμειακής μηχανής . Συγκεκριμένα η οθόνη της ταμειακής έγραφε  ” ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ  ⃰1  <ΟΚ>  ΕΠΙΛΟΓΗ “   ( άλλη λειτουργία ταξιμέτρου)  και όταν θέσαμε το ταξίμετρο σε δοκιμαστική λειτουργία ,δεν εκδόθηκε  η απόδειξη και η ένδειξη του ταξιμέτρου έσβησε και επανήλθε στην αρχική κατάσταση. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση της  Υ.Α. 109034/18 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ 4913 Β)  άρθρο 82 παρ. στ και ισχύει.