Με την αρ. πρωτ.  849/9-2-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 5.000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στον ΣΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ οδηγό ΤΑΞΙ , ΑΦΜ:138846630,  διότι διαπιστώθηκε να έχει επέμβει σκόπιμα στην ηλεκτρονική πλακέτα του φορολογικού μηχανισμού με πρόσθετο μαγνητικό μηχανισμό με αποτέλεσμα με την επαφή του μαγνήτη στην πλακέτα του φορολογικού μηχανισμού να επανεκδίδεται η προηγούμενη απόδειξη και όχι η τρέχουσα και να φοροδιαφεύγει, ενώ είχε παραβιάσει και την μολυβοσφραγίδα , τοποθετώντας μολυβοσφραγίδα που δεν ανήκει σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο .Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση της  Υ.Α. 109034/18 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ 4913 Β)  άρθρο 82 παρ. στ και ισχύει.