Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 303 / 13.05.2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) στην εταιρεία «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8α, με Α.Φ.Μ. 999644611 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 11 της Υ.Α. 91354 /2017  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/ Β΄/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 17/01/2022 από την υπηρεσία μας στο υποκατάστημά της πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής στη Λεωφ. Μαρκοπούλου 17 βρέθηκαν παραβιασμένες  οι σφραγίδες (ταινίες ασφαλείας) , με νούμερα Α 02493 και Α 02494 του εξουσιοδοτημένου συνεργείου Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ)  (αρ. εξουσ. 020), ενός διανομέα LPG του πρατηρίου, μάρκας WAYNE, μοντέλο HELIX 1000, τύπος S (NL/ID) 11-21 L με s.n. 46-1134814 που ασφαλίζoυν τις πόρτες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους δύο ογκομετρητές του διανομέα. Το ανωτέρω συνολικό ποσό προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/13 έχει διπλασιαστεί λόγω υποτροπής.