Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1000 / 03.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € )  στην εταιρεία πρατήριο υγρών καυσίμων  με την επωνυμία

« Π. & Α. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. »  που βρίσκεται στα Καλύβια Αττικής στο 34ο χλμ.  Ε.Ο. Αθηνών – Λαυρίου ,  με Α.Φ.Μ. 998797304  και  Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ για παράβαση του άρθρου 84 παρ . 4 της Υ.Α. 91354 /2017            ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , για παραβίαση σφραγίδας- ταινίας ασφαλείας διανομέα υγραερίου , το ύψος του  οποίου  καθορίζεται από το άρθρο 84 παρ. 11 της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 11/07/2023 , στο ανωτέρω αναφερόμενο πρατήριο διαπιστώθηκε ότι  σε ένα διανομέα μάρκας  EUROPUMP  ,  τύπος  EUROSTAR E2 – SM με S.N. : 301107061 /2011  και προϊόν πώλησης υγραέριο ( LPG ) βρέθηκε παραβιασμένη-κομμένη η σφραγίδα – ταινία ασφαλείας με αριθμό Α00996   του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983 / Β΄/ 30.08.2017) ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. ( δ.τ. ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ )  ( αρ. εξουσιοδότησης 020 ) που είχε διενεργήσει την τελευταία σφράγιση και  που ασφαλίζει την πάνω πόρτα του διανομέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη .