Με την με αρ. πρωτ. 1181704/18-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη , συνολικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4.500,00),  στην επιχείρηση της ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ που βρίσκεται στη οδό Ν. Πλαστήρα 59, στο Αιγάλεω, και συγκεκριμένα α. πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00), για έλλειψη παραστατικού εμπορίας ή/και διακίνησης, προϊόντος αξίας μέχρι €1.000, κατά παράβαση του Αρθρ. 36§1 της Υπ.Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017), όπως τιμωρείται με το Αρθρ. 36§3Α της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης 91354, και β. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), για παραπλανητική επισήμανση προϊόντος, κατά παράβαση του Αρθρ. 34§6Ε της Υπ. Απόφασης 91354.