Με την υπ’ αριθμ. E.M. 50/23-01-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στην επιχείρηση ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ στην οδό Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΡΑΦΗΝΑ σύμφωνα με το άρθρο 19§2Ε της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Σπάλα- Ελιά Μοσχαράκι» με τιμή κιλού 13,30€ ενώ επί της πινακίδας πώλησης αναγραφόταν ως χώρα προέλευσης η Ελλάδα, στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναφέρεται ως χώρα προέλευσης η Ισπανία κατά παράβαση άρθρου 19 της ως άνω Υ.Α.