Με την υπ’αρ. 3493/6-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 (παρ.5γ) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», στην εταιρεία “ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ’’, με έδρα στο Μοσχάτο (Λ.Κατσώνη 139 & Ιλισσού), επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στους αποθηκευτικούς χώρους της παραπάνω ελαιουργικής επιχείρησης στο προϊόν: «ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – Φαλάσσαρνα, 5 λίτρων» και ύστερα από την υπ’αρ. 30/015/7/7-01-14/12-02-14 έκθεση κατ΄ έφεση εξέτασης δείγματος της Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του ΓΧΚ, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προϊόν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ γιατί έχει:

α) K232 = 3,00±0,12 (95%) ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι 2,60 και

β) ΔΕCΝ42 = 0,34±0,03(95%) ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,2 για την κατηγορία που δηλώνεται [Κ.Τ.Π. και καν.(ΕΚ) 2568/91, όπως ισχύουν σήμερα], τα οποία αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 παρ.3 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» .