εΜε την υπ. αρ. 19/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  δεκαοχτώ χιλιάδων  πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ  (18.584,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, την  παρ.5 του άρθρου 20,  την παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό  με  την Y.A. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1α ,στην εταιρεία «PSX & ΣΙΑ Ε.Ε.», που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού  Αναγεννήσεως 37 στη Ν.Φιλαδέλφεια, επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε  στις 22/10/20 από υπαλλήλους της  Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών)   στο  ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα,  ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα  πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από την παλετοδεξαμενή του πρατηρίου ήταν  ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με πετρέλαιο θέρμανσης σεποσοστό 1,4 % περίπου, διότι:1) περιείχε θείο σε ποσοστό 24,8 % mg/kg αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης  και 2) ανιχνεύθηκε ο ιχνηθέτης (για το πετρέλαιο θέρμανσης) euromarker /(SOLVENT YELLOW  124) αντί  πλήρους απουσίας.