Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 718 /15. 12 .2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο κατάστημα πωλήσεων και συντήρησης ταξιμέτρων «ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » που εδρεύει στην οδό Μαργαρίτη 1 στο Ν. Κόσμο με ΑΦΜ 040085360 και ΔΟΥ ΙΖ΄Αθηνών διότι διαπιστώθηκε πλημμελής ενημέρωση του Βιβλίου συντήρησης του ταξιμέτρου- ΦΗΜ του ΤΑΑ-4469 Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου ταξί μάρκας TOYOTA AVENSIS, ιδιοκτησίας του κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παύλου.