ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 8395/15-10-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ», έδρα: Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Άγιοι Ανάργυροι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 01/10/2013, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς αυτές να συνοδεύονται από οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα, κατά παράβαση του άρθρου 68§2δ του Ν. 4177/13.