[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 13493/18-12-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΡΕΠΑΠ ΕΠΕ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΤΥΡΙΩΝ, με έδρα στο Περιστέρι, Θηβών 263, σύμφωνα με το άρθρο 25§7 της Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014), για παράβαση του άρθρου 25§1 της ίδιας Απόφασης, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 11/12/2014 στο ανωτέρω κατάστημα στο Περιστέρι, διαπίστωσε  ότι η επιχείρηση είχε εκθέσει προς πώληση ΚΙΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ εκ των προτέρων, με πινακίδα «ΚΙΜΑΣ ΛΑΠΑ ΚΑΠΑΚΙ προς 4,99 ευρώ/κιλό», καθαρού βάρους 7,5 κιλά περίπου.