ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2402/02-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση NTΡΕΟΥ Σ. ΝΙΚΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Αριστοτέλους 42, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 30/09/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν Cream Crackers σίτου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 140gr ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 και 10 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.