ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 856/03-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση SHALIM MD MUNSUR, με έδρα στην Χαλκοκονδύλη 46, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 31/03/2014, διαπιστώθηκε σπάσιμο πολυσυσκευασίας σε προϊόν CREAM CRACKERS σίκαλης το οποίο πωλούσε ως μεμονωμένο προϊόν κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 παρ. 7 της Υ.Α. Α2-861/13.