Με την αρ. πρωτ. 6847/24-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΠΙΙΚΦΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» ΠΛ. 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-11-2023, διαπιστώθηκε ότι διέθετε χαρτί περιτυλίγματος (ένα μέγεθος) βάρους 45 γρ. ενώ το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του έπρεπε να είναι: 8γρ για καθ. Βάρος ≤ 350 γρ., 15 γρ. για 350 <καθ. Βάρος ≤1.000 γρ. και 30 γρ για καθ. Βάρος >1.000 δηλαδή υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπτό βάρος κατά: 37 γρ., κατά 30 γρ. και κατά 15 γρ. αντίστοιχα. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.