Με την υπ’αρ.20315/20-11-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.6 της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) στην επιχείρηση «ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ» [έδρα: Ελ. Βενιζέλου 2 στο Ελληνικό Αττικής], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 10-11-14, στο κυλικείο με την επωνυμία «ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗ » που βρίσκεται εντός του 1ου ΕΠΑΛ Ελληνικού, διαπίστωσαν ότι διατίθετο νερό στην τιμή των σαράντα λεπτών (0,40€), όπως αναγραφόταν στον αναρτημένο τιμοκατάλογο για όρθιους πελάτες, αντί της ανώτατης προκαθορισμένης για το συγκεκριμένο σημείο τιμής, των τριάντα-πέντε λεπτών (0,35€) κατά παράβαση του άρθρου 137 παρ.4 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014″.