Με την υπ’ αρ.  750093/2-8-2022   απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό  διοικητικό πρόστιμο Χίλια     ευρώ (1.000,00 €) στην εταιρεία ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε, (Καφέ Μπάρ-Εστιατόριο) με έδρα επί της Καζαντζάκη 6, Αιγάλεω, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από την υπηρεσία μας την 21-7-2022 στο κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση διαπιστώθηκε: α) η έλλειψη  Φύλλων Διαμαρτυρίας,  για χρήση από τη πελατεία της,  κατά παράβαση του άρθρου 76§1   της Υ.Α 91354/2017 που τιμωρείται διοικητικά  με πρόστιμο 500,00€ , σύμφωνα με το άρθρο 76§10 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, β) ενώ βρέθηκαν στον καταψύκτη χοιρινά καλαμάκια δεν αναγραφόταν για αυτά στον τιμοκατάλογο, η ένδειξη <<κατεψυγμένο>  κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β της ανωτέρω Κ.Υ.Α που τιμωρείται διοικητικά με πρόστιμο 500,00 € σύμφωνα με το άρθρο 71§4Α  της ίδιας ΥΑ.