Με την με αριθ. πρωτ. οικ.3098/23.05.2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) στην εταιρεία «ΒΑΖΑΑR Α.Ε.» με έδρα επί της Πειραιώς 8 στο Μοσχάτο, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας στις 09/05/2024 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Γ. Βεντούρη 14 & Βουτσινά στο Χολαργό βρέθηκε στην μηχανή του κιμά υπόλειμμα 395 γραμμάρια κιμά (στήθος βόειο χύμα νωπό Γαλλίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 20§6 «Πριν από την κοπή κρέατος σε κιμά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη μηχανή από υπολείμματα προηγούμενης κοπής, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στη μηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια.» της με αριθμ. 91354/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30.08.17).

Η παραπάνω παράβαση τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 20§7 ΣΤ της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/17)», με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) ανά παράβαση.