Με την αρ. πρωτ. 5311/27-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΚΛΕΚΑΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ», Δημητσάνας 7 Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-09-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Το παραπάνω αποτελεί παράβαση  του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017(ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).