Με την υπ’ αριθμ. 1937/23-09-2013 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στον Ποταμό Κυθήρων για τους κάτωθι λόγους:

Σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11/09/2013 στο κατάστημα μαζικής εστίασης της εν λόγω επιχείρησης, που βρίσκεται στον Ποταμό Κυθήρων, διαπιστώθηκε ότι στους τιμοκαταλόγους δεν αναγράφονταν:

α) το είδος των ελαίων και η χρήση τους, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4α της Υ.Α. Α2-861/2013 και

β) ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ml για τα συσκευασμένα ποτά, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4ε της Υ.Α. Α2-861/2013