Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 3442/01-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 2000 € στην επιχείρηση “HAQUE SAMSULΤΟΥ HOSAIN, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην   οδό Αριστοτέλους 85 στην  Αθήνα,  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 20/06/2024, διαπιστώθηκε  έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν “Ψωμί ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”  κατά παράβαση του  άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α  της υπ.’ αριθμ.35952/18-4-2023 Υ.Α.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 η  εν λόγω παράβαση  ορίζεται στο διπλάσιο ήτοι στα 2000€  επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση – αυτής έλλειψης πινακίδας τιμής.