Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 1936/15-04-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ»  επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β 51 στην Αθήνα (Παγκράτι) διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 03/04/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα τσουρέκια κατά παράβαση των  άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α της υπ.’ αριθμ.35952/18-4-2023 (ΦΕΚ Β’2542) Υ.Α, που τροποποίησε την υπ.’ αριθμ.91354/24-8-2017 Υπουργική Απόφαση.